مدیرداخلی

 

هادی رضا اربابی نو

مدرک:کارشناس پرستاری

شرح وظایف:
 

 ۱-      مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان.

۲-      انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان.

۳-      هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان.

۴-      هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی،پزشکی و پیراپزشکی.

۵-      شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش ،کمیته های بیمارستانی و غیره.

۶-      تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن.

۷-      کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی وبرنامه کلی از رئیس بیمارستان.

۸-      تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان.

۹-      تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهادراه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان.

۱۰-   نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها.

۱۱-   ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی.

۱۲-   تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان.

۱۳-   ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان.

۱۴-   نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی.

۱۵-   شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه.

۱۶-   مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان .

۱۷-   ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش.

هماهنگی بامترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه.