روابط عمومی

مسئول روابط عمومی ورسیدگی به شکایات

مدرک:کارشناس روابط عمومی وافکار سنجی

بابک شهرکی مقدم