تاریخچه

 

ریاست بیمارستان:دکتر مهدی خسروی
مدیر داخلی بیمارستان:هادی ارباب
سال تاسیس:1380
تعداد تخت های مصوب:402
تعداد پرسنل بهداشتی درمانی:504
تعداد پزشکان :63
تعداد پرستاران:252