ریاست

 

مدیر عامل:دکتر هادی هراتی

متخصص:داخلی مغزواعصاب

شرح وظایف : 

۱-      پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.

۲-      بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود. (رضایت مشتری گرا).

۳-      جلب همکاریهای برون سازمان.

۴-      پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوق.

۵-      مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات.

۶-      نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیئت امناء.

۷-      هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان.

۸-      ایفای نقش رابط بین بیمارستان و سایر واحدها و دانشکده ها به منظور توجه به سیاستهای کلی آموزش دانشجویان.

۹-      اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط.

۱۰-   پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها.

۱۱-   مسئولیت و نظارت بر امور مالی و اداری بیمارستان.

۱۲-   انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان.

۱۳-   نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار.

۱۴-   نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه.

۱۵-   نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی.

۱۶-   کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی.

۱۷-   انتصاب و عزل کارکنان.

۱۸-   شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق.

۱۹-   انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق.