بدینوسیله از کلیه همکاران ، مدیران واحدهای معاونت توسعه که تمایل به همکاری در جهت طراحی و ارتقاء وب سایت جدید دارند ، دعوت بعمل می آید با حضور در محل معاونت ، پیشنهادهای خود را ارائه دهند .