پرسنل دفتر بودجه

پرسنل دفتربودجه دانشگاه

مدیر دفتر بودجه
مرضیه عارفی
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد اقتصاد

111

11
کارشناس مسئول بودجه عمرانی
یوسف نوشیراوانی                               
مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

 

کارشناس بودجه هزینه ای
حسن حجازی زاده                        
مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

 

کارشناس بودجه هزینه ای
زهرا شفیعی                         

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

 

کارشناس بودجه عمرانی
عبدالمنان خروت                         
مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری