پرسنل امور اداری

معاون مدیر توسعه سرمایه انسانی : آقای مالک راحت دهمرده
شرح وظایف : کارشناس امور بازنشستگی ، تخلفات اداری ، مکاتبات اداری

معرفی پرسنل

1- آقای علیرضا واحدی مقدم : کارشناس  صدور احکام رسمی و پیمانی

2- آقای حمیدرضا برزگر مقدم : کارشناس  امور مربوط به نیروهای پیام آور ، کمک هزینه فوت و ازدواج ، ثبت مرخصی و ماموریت

3 - آقای عیسی سرگزی : کارشناس مربوط به نیروهای قراردادی (تبصره 3 ماده 2) و ( تبصره 4 ماده 2)

4 - خانم فاطمه صوفی : کارشناس مسئول امور استخدام – اعضاء هیئت علمی – ماموریت آموزشی – بورسیه               

5 -خانم زهرا ستوده : کارشناس امور مربوط به مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ، متخصصین ، ضریب کا و تمام وقتی پزشکان

6 - خانم طیبه سامانی : کارشناس امور مربوط به نقل و انتقالات

7 -خانم فرشته یارمحمدی : کارشناس تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی ، صورتجلسات هیات رئیسه و هیات امناء

8 - خانم مریم یزدان پور : کارشناس امور استخدام و مکاتبات اداری