شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات

سیستم پیشنهادات چیست؟ 

 

نظام یا سیستم پیشنهادات ، تکنیکی است که می‌توان از فکر و اندیشه های کارکنان برای مسئله یابی، چاره‌جویی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست.

بر اساس نظام پیشنهادات کلیه کارکنان از عالیترین رده سازمانی تا پایین ترین سطح آن می‌توانند پیشنهادات، ایده‌ها ، ابتکارات و نظرات خود را برای رفع نارسایی‌های موجود در روند کاری و یا بهبود روشهای انجام کار و یا افزایش کیفیت تولید ارائه دهند. البته نظام پیشنهادات فقط انتقاد نیست و فقط به بیان مشکلات پرداخته نمی شود بلکه راه حلهای رفع مشکلات نیز ارائه می شود از این طریق کارکنان می توانند به همه امور و فعالیتهای سازمان بپردازند و پیشنهادهای اصلاحی خود را بر اساس فرآیندی مشخص تدوین و ارائه نمایند. استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در یک سازمان توجه و حساسیت کارکنان را به فرآیندهای کار بیشتر کرده و باعث مشارکت بیشتر کارکنان در سازمان می شود. و با افزایش مشارکت، خلاقیت و روحیه کارکنان، راهکارهای عملی برای حل مسائل و مشکلات سازمان پیدا می‌شود .

 

  AWT IMAGEوظایف شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات

 

  •       اجرای برنامه های تشویقی و زمینه سازی فرهنگی و آموزشی برای برانگیختن کارکنان به ارائه پیشنهاد
  •       تصویب پیشنهادهای پذیرفته شده و ارسال گزارشهای لازم برای هریک از واحدها جهت بررسی قابلیت اجرایی پیشنهاد و اخذ دستور جهت اجرا از مقامات ذیصلاح و ابلاغ دستور اجرا به واحدهای مربوطه
  •       کارشناسی و یا ارجاع مجدد طرح های پیشنهادی به گروههای کارشناسی در صورت ضرورت
  •       نظارت بر حسن اجرای پیشنهادهای مصوب از طریق دبیرخانه نظام پیشنهادها

 

  AWT IMAGEاعضای شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات

 

 

 

 

  AWT IMAGEلیست پیشنهادات ارائه شده از سوی کارکنان

 

 

  پیشنهادات ارائه شده در سال 92

  پیشنهادات ارائه شده در سال 91

  پیشنهادات ارائه شده در سال 90