شرح وظایف واحد فارغ التحصیلان

1- اعلام فراغت از تحصیل کلیه دانش آموختگان اعم از دوره روزانه ویا شبانه به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
2- اعلام فراغت از تحصیل دانش آموختگان رشته های پروانه دار به مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان (وزارتخانه واحد صدور پروانه ها)
3-اعلام فراغت از تحصیل دانش آموخته به مراکز و موسسات درخواست کننده برای استخدام بصورت محرمانه 

4-اعلام فراغت از تحصیل دانش آموخته برای شرکت در آزمون ها
5-  اعلام فراغت از تحصیل دانش آموخته با ذکر معدل جهت ارتقاء شغلی
6-  صدور تاییدیه موقت تحصیلی جهت انجام طرح نیروی انسانی
7- صدور گواهی موقت تحصیلی
8-  صدور تاییدیه تحصیلی استخدامی

9- صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی برای دانشنامه جهت مقاطع بالاتر
10-صدور و تحویل دانشنامه و ریزنمرات به دانش آموخته
11-صدور تائیدیه به نظام پزشکی
12-صدور گواهی فراغت از تحصیل به مرکز سنجش آموزش پزشکی جهت شرکت در آزمون مقاطع بالاتر
13-ارسال ریزنمرات به  مراکز آموزشی درخواست کننده 
14-ارسال گواهی فراغت از تحصیل و ریزنمرات دانش آموخته به دفتر روابط بین الملل و امور دانشگاهی به منظور ارسال و تائید مدارک دانش آموخته به مراکز خارج از کشور
15- ارسال نامه مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع به دفتر روابط بین الملل و امور دانشگاهی به منظور بلامانع بودن ادامه تحصیل دانش آموخته در مراکز خارج از کشور

16-مکاتبه با سازمان سنجش آموزش کشور جهت اعلام منطقه پذیرفته شده دانش آموخته

17- محاسبه دقیق و برآورد مالی تعهدات دانش آموخته جهت صدور مجوز مدرک تحصیلی

18-مکاتبه با معاونت پشتیبانی دانشگاه ها درخصوص نیاز و یا عدم نیاز به وجود خدمتی دانش آموخته جهت انتقال تعهدات به مناطق آزاد کشور

19-پاسخ به استعلام های اداره کل فارغ التحصیلان وزارتخانه

20-بررسی فرم فراغت از تحصیل دانش آموخته در سیستم سما و سپس سیستم پرتال جهت تایید فارغ التحصیلی دانش آموخته

21-ارسال دانشنامه ها به دفتر ریاست دانشگاه جهت امضا ء رئیس محترم دانشگاه

22-مکاتبه با دانشکده ها جهت اصلاح ریزنمرات معیوب

23-مکاتبه با دانشکده ها جهت رفع نقص احتمالی پرونده ارسالی دانش آموخته

24-ارسال گواهی فراغت از تحصیل و ریزنمرات به دانشگاههای بورس کننده دانش آموخته

25- نگهداری کلیه دانشنامه های صادره در بایگانی اداره دانش آموختگان وصدور دانشنامه های تحصیلی

26-بررسی و ارسال آئین نامه ها و دستورالعمل های واصله از مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع به دانشکده های تابعه دانشگاه و مکاتبات لازم به منظور حل و فصل برخی از ابهامات مطروحه

27-صدور دستورالعمل های داخلی و ارسال آن به کلیه دانشکده ها