معرفی همکاران

1- آقای مهران ملارضایی ، مسئول امورفارغ التحصیلان و مشمولین 

2- آقای علی رضا خسروی ، کارشناس امور فارغ التحصیلان

3-آقای محمود سارانی پور ، کارشناس امور مشمولین