شرح وظایف امورمشمولین

 

1-درخواست معافیت تحصیلی از معاونت وظیفه عمومی ناجا برای دانشجویان پسر

2-مکاتبه با معاونت وظیفه عمومی جهت ارفاق سقف سنوات تحصیلی برای دانشجویان

3-مکاتبه با پلیس +10 جهت ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان انتقالی، انصرافی، اخراجی

4- تائید گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان پسر جهت گواهینامه ،ومعافیت های خاص

5-مکاتبه با معاونت وظیفه عمومی  جهت مجوز موقت خروج از کشور برای دانشجویان پسر