آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و چهارمین دوره)

تاریخ برگزاری:۱۴ بهمن ۱۳۹۵ آزمون ها