روز جهانی دیابت

تاریخ برگزاری:۲۳ آبان ۱۳۹۶ مناسبتها