روز ملی ایمنی در برابر زلزله

تاریخ برگزاری:۰۵ دی ۱۳۹۶ مناسبتها