آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی )توسط دانشگاه های مجری(

تاریخ برگزاری:۲۱ تیر ۱۳۹۷ آزمون ها