آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی )توسط دانشگاه های مجری(

تاریخ برگزاری : ۲۱ تیر ۱۳۹۷ آزمون ها