روز جهانی کمک به جذامیان

تاریخ برگزاری:۰۳ بهمن ۱۳۹۵ مناسبتها