روز مشاوره و آزمایش HIV

تاریخ برگزاری:۰۷ تیر ۱۳۹۷ مناسبتها