روز مشاوره و آزمایش HIV

تاریخ برگزاری : ۰۷ تیر ۱۳۹۷ مناسبتها