روز عقب ماندگی ذهنی

تاریخ برگزاری : ۳۰ تیر ۱۳۹۷ مناسبتها