روز معلولین جسمی و حرکتی

تاریخ برگزاری : ۳۱ تیر ۱۳۹۷ مناسبتها