روز معلولین جسمی و حرکتی

تاریخ برگزاری:۳۱ تیر ۱۳۹۷ مناسبتها