روز جهانی مبارزه با سل

تاریخ برگزاری : ۲۳ مهر ۱۳۹۷ مناسبتها