روز جهانی دیابت

تاریخ برگزاری : ۲۳ آبان ۱۳۹۷ مناسبتها