روز ایمنی در برابر زلزله

تاریخ برگزاری : ۰۵ دی ۱۳۹۷ مناسبتها