آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه های مجری)

تاریخ برگزاری : ۲۰ تیر ۱۳۹۸ آزمون ها