روز مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان

تاریخ برگزاری:۱۵ تیر ۱۳۹۶ مناسبتها