نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
نام خانوادگیناماستاد بازنشستهدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
سپهریزهرا-دانشکده پزشکی / داخلیاستاد
سراوانیسلیمان-دانشکده پزشکی / پزشکی اجتماعیاستاد
سراوانیسیما-دانشکده پزشکی / فیزیولوژی انسانی و فارماکولوژیاستاد
سراوانی اولسمانه-دانشکده بهداشت / مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیاستاد
سرگزی اولام البنین-دانشکده پیراپزشکی / علوم آزمایشگاهیاستاد
سلطانی مهابادیبهروز-دانشکده پزشکی / اطفالاستاد
سنچولیجواد-دانشکده پزشکی / بیوشیمی وایمونولوژیاستاد
شریفی رادجواد-دانشکده داروسازی / فارماکوگنوزیاستاد
شهدادیحسین-دانشکده پرستاری و مامائی / پرستاریاستاد
شهرکیثاریه-دانشکده پزشکی / فیزیولوژی انسانی و فارماکولوژیاستاد
شهرکیجعفر-دانشکده داروسازی / فارماکولوژی و سم شناسیاستاد
شهرکیزهرا-دانشکده پزشکی / زنان و زایماناستاد
شهرکی مقدمالهام-دانشکده پرستاری و مامائی / پرستاریاستاد
شهرکی واحدعزیز-دانشکده پرستاری و مامائی / پرستاریاستاد
شیخمحبوبه-دانشکده پزشکی / داخلیاستاد
صالحی رادشهرام-دانشکده پزشکی / داخلیاستاد
صفاامین-دانشکده پزشکی / آسیب شناسیاستاد
عابدیمجید-دانشکده پزشکی / آسیب شناسیاستاد
عارف نژادمسعود-دانشکده بهداشت / مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیاستاد
عارفیمرضیه-دانشکده بهداشت / مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیاستاد