نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
نام خانوادگیناماستاد بازنشستهدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
عالیحلیمه-دانشکده پزشکی / داخلیاستاد
عباس زاده بزیمحمد-دانشکده بهداشت / یهداشت عمومیاستاد
عبدالهی محمدعبدالغنی-دانشکده پرستاری و مامائی / پرستاریاستاد
عزیزیحکیم-دانشکده پزشکی / میکروب شناسی و انگل شناسیاستاد
علی ملایریفردین-دانشکده پزشکی / بیوشیمی وایمونولوژیاستاد
عیدیانزهرا-دانشکده پزشکی / اطفالاستاد
غفاریحمیدرضا-دانشکده پزشکی / علوم تشریحیاستاد
غفاریمهرانگیر-دانشکده پزشکی / داخلیاستاد
فرحبخش فارسیپیام-دانشکده بهداشت / تغذیه و بهداشت مواد غذاییاستاد
فرشچیبحیره-دانشکده پزشکی / روانپزشکیاستاد
فرضی خواجه بلاغجبرائیل-دانشکده پیراپزشکی / مدارک پزشکیاستاد
فرقانیفروغ-دانشکده پزشکی / زنان و زایماناستاد
فولادیبهمن-دانشکده پزشکی / میکروب شناسی و انگل شناسیاستاد
فیروزکوهیمحمدرضا-دانشکده پرستاری و مامائی / پرستاریاستاد
کاوهمانیا-دانشکده پزشکی / زنان و زایماناستاد
کیخاحسین-دانشکده پرستاری و مامائی / پرستاریاستاد
محبتیفاطمه-دانشکده بهداشت / مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیاستاد
محسنیمیثم-دانشکده داروسازی / فارماسوتیکساستاد
محمدی محمد حسن-دانشکده پزشکی / اطفالاستاد
محمودیزهره-دانشکده پزشکی / داخلیاستاد