نمایش ۱۲۱ تا ۱۲۴ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
نام خانوادگیناماستاد بازنشستهدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
هاشمزائیمحمود-دانشکده داروسازی / فارماکولوژی و سم شناسیاستاد
هاشمی بنجارزهره السادات-دانشکده پرستاری و مامائی / ماماییاستاد
هدایتیسیدپوریا-دانشکده بهداشت / مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیاستاد
ولی زادهمجید-دانشکده پزشکی / فیزیولوژی انسانی و فارماکولوژیاستاد