اداره بازرسی

سامانه الکترونیک دریافت شکایات اداره بازرسی
 • 0
 • تاریخ*اعلام شکایت
  1
 • نام و نام خانوادگی*اجباری
  2
 • شکایت*توضیح بیشتر
  3
 • شماره تلفن*در صورت تمکایل
  4
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  5