برگزاری جلسه ستاد طرح تحول سلامت

۰۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۲۱:۰۵ کد : ۱۲۶۹ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۸۲۳
برگزاری جلسه ستاد طرح تحول سلامت جلسه ستاد طرح تحول سلامت دانشگاه با حضور اعضا در دفتر ریاست برگزار شد دکتر هادی میرزایی رئیس دانشگاه در ابتدای جلسه اظهار داشت: مدیریت منابع و صرفه جویی در سطح همه حوزه های دانشگاه صورت پذیرد و باید برنامه مدون داشته باشند و نظارت بیشتر از سوی مدیران صورت گیرد، تا جایی که به خدمات رسانی لطمه ای وارد نشود مدیریت منابع و صرفه جویی انجام گیرد زیرا در شرایط خاص کشور این وظیفه ماست تا کمک کنیم و از این بحران نیز مانند گذشته عبور کنیم از سوی دیگر با صرفه جویی مسیر جدیدی که به نفع کشور است گشوده می شود.
برگزاری جلسه ستاد طرح تحول سلامت
برگزاری جلسه ستاد طرح تحول سلامت جلسه ستاد طرح تحول سلامت دانشگاه با حضور اعضا در دفتر ریاست برگزار شد دکتر هادی میرزایی رئیس دانشگاه در ابتدای جلسه اظهار داشت: مدیریت منابع و صرفه جویی در سطح همه حوزه های دانشگاه صورت پذیرد و باید برنامه مدون داشته باشند و نظارت بیشتر از سوی مدیران صورت گیرد، تا جایی که به خدمات رسانی لطمه ای وارد نشود مدیریت منابع و صرفه جویی انجام گیرد زیرا در شرایط خاص کشور این وظیفه ماست تا کمک کنیم و از این بحران نیز مانند گذشته عبور کنیم از سوی دیگر با صرفه جویی مسیر جدیدی که به نفع کشور است گشوده می شود. وی در خصوص جلسه ستاد طرح تحول سلامت دانشگاه، گفت: جلسات طبق برنامه برگزار خواهد شد و در ابتدای جلسه، مصوبات و دستور العمل های جلسه قبل در هر بیمارستان مورد بررسی قرار می گیرد و در خصوص تک تک مصوبات ستاد دانشگاه و دستورالعمل های وزارتی نیز در هر حوزه باید پایش و همچنین نطارت بیشتر صورت گیرد و در جلسه بعدی وضعیت مطرح گردد و با تبادل نظر برای مشکلات چاره جویی شود . در ادامه پیشنهادات و دستورالعمل ها مطرح و پس از تبادل نظر تصمیم گیری شد

( ۶ )

نظر شما :