تاریخچه دانشگاه

دانشکده علوم پزشکی زابل از سال 1370 به عنوان یکی از دانشکده های تابعه

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان فعالیت خود را آغاز کرد. روند گسترش دانشکده از

ابتدای سال 1381 به طور رسمی شروع شد.

به استناد رای صادره یکصد و سی و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای

علوم پزشکی در تاریخ 8/ 4/ 79 در بخش آموزش عالی استقلال آموزشی، اداری و

مالی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل مورد موافقت قرار

گرفت و در سال 1380 اعتبارات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

درمانی زاهدان منفک گردید. بخش بهداشت و درمان نیز در سال 1381 بر اساس

مصوبه نود و ششمین جلسه شورای عالی اداری کشور به استناد صورتجلسه شماره

1905/135335 مورخ 24 / 7/ 81 با ردیف بودجه ای از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

جدا شد و از آن پس این دانشکده به عنوان دستگاه اجرائی مستقل متولی امر

بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درمنطقه سیستان به رسمیت شناخته شد.

در سال 1384 به دنبال سفر هیئت دولت و بر اساس مصوبات هیئت وزیران در

استان دانشکده علوم پزشکی زابل به دانشگاه ارتقاء یافت و در مورخه 10 / 10 / 84 در

جلسه یک صد و هفتاد شورای گسترش با تبدیل دانشکده علوم پزشکی و خدمات

بهداشتی درمانی زابل به دانشگاه موافقت گردید.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در حال حاضر دارای 7

معاونت ، )توسعه مدیریت و منابع ، بهداشتی درمان، آموزشی ، غذا و دارو، آموزشی،

تحقیقات و فناوری، فرهنگی و دانشجویی مرکز آموزش بهورزی،مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

مرکز بهداشت زابل، ( 4 شبکه بهداشت و درمان)زهک ،هامون،

، هیرمند، نیمروز.

 5 دانشکده : پزشکی، داروسازی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت

25 رشته تحصیلی در مقاطع مختلف کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد و دکترا

و تعداد 1655 نفر دانشجو می باشد.

از سال گذشته فعالیتهای دانشگاه در خصوص ایجاد گردشگری سلامت)هلث

توریسم( و امکان پذیرش و آموزش بهورز و دانشجو از کشور افغانستان در رشته

های مختلف علوم پزشکی و نیز درمان بیماران کشور افغانستان در بیمارستانهای

تابعه دانشگاه شروع و در حال حاضر مراحل اخذ مجوزهای مربوطه پیگیری

می شود.