۰۵:۵۱ - چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مورخ 6/10/95 با حضور دکتر دیناروند معاون غذا و دارو وزارت بهداشت توسعه فضای فیزیکی آزمایشگاه کنترلی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زابل آغاز شد .