معرفی معاونت تحقیقات و فناوری

معرفی سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زابل

نام و نام خانوادگی: آقای حسین شهدادی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری
سوابق آموزشی :کارشناس ارشد پرستاری (علوم پزشکی مشهد )

     
پست الکترونیک : shahdadi@zbmu.ac.ir

آدرس : استان سیستان و بلوچستان شهرستان زابل خیابان شهید رجایی چهارراه بهداشت معاونت تحقیقات و فناوری                                    

تلفن : 32230768 - 054         فکس : 32230770 - 054

در حوزه ی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل، تأکید بر مشکلات منطقه ای به ویژه بیماری سل و بیماری های غیرواگیر و اقداماتی در جهت راه اندازی روندهای پژوهشی در رابطه با کنترل این بیماری ها، از مهمترین اهداف معاونت میباشند