اعضای شورای پژوهشی

 
 
 • خانم دکتر خدیجه رضایی کهخا ( ریاست شورا)
 • آقای محمود عنبری (دبیر شورا)
 • آقای دکتر حکیم عزیزی
 • آقای دکتر کاوه تبریزیان
 • آقای دکتر عبدالحسین میری
 • آقای دکتر مهدی افشاری
 • آقای دکتر محمدرضا فیروزکوهی
 • آقای دکتر مصطفی حیدری مجد
 • آقای حسین شهدادی
 • آقای دکتر کامبیز سادگی
 • آقای داریوش رستمی
 • آقای عزیز شهرکی واحد
 • آقای دکتر امید تجربه کار