اعضای کارگروه پدافند غیرعامل

اعضای کارگروه :

خانم دکتر زهرا سپهری
آقای محمود عنبری
آقای محمود صابری
خانم فروزنده فیروزکوهی
خانم شهلا صحرایی