معرفی واحد تالیف و ترجمه

واحد تالیف و ترجمه یکی از زیر مجموعه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زابل می باشد که از سال 1388 با هدف گسترش و تسهیل چاپ آثار اساتید در کلیه زمینه های علوم پزشکی تاسیس گردید. این واحد درخواست چاپ کتب را پس از دریافت از معاونین پژوهشی هر دانشکده در کمیته جهت تصمیم گیری نهایی مطرح می نماید (چارت واحد) .