اعضای شورای تالیف و ترجمه

خانم دکتر خدیجه رضایی کهخا

آقای دکتر حکیم عزیزی

آقای عنبری

آقای امانلو (ویراستار علمی ادبی)

دکتر دبیرزاده

دکتر راشکی

خانم مهین بدخش

خانم صحرایی