اعضای شورای تالیف و ترجمه

دکتر زهرا سپهری

دکتر باقری

آقای عنبری

آقای امانلو (ویراستار علمی ادبی)

دکتر دبیرزاده

دکتر راشکی

خانم مهین بدخش

خانم صحرایی