وظائف و اختیارات کمیته تالیف و ترجمه

1

پذیرش آثار پیشنهادی معاونین پژوهشی دانشکده ها به منظور طرح در شورای تالیف و ترجمه جهت تصویب چاپ کتاب

2

تنظیم برنامه ها و دستور جلسات شورا ,تهیه صورت جلسه از جلسات و اجرای مصوبات شورا

3

مذاکره و عقد قرارداد با انتشارات معتبر جهت چاپ کتب مصوب شورای تالیف و ترجمه دانشگاه

4

تشویق وترغیب اعضا هیئت علمی به ترجمه و تالیف کتب علمی و درسی مورد نیاز برای رشته های دانشگاهی موجود