عناوین طرحهای مصوب

 
 

ردیف

عنوان

نام دانشجو

استاد راهنما

شماره

تاریخ

1

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شورای پژوهشی دانشکده پزشکی) مربوط به آقای دکتر یحیی معروفی با عنوان " شیوع کرم های روده ای مشترک بین انسان و سگ در سگهای ولگرد شهر زابل" در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

علی گریلی

دکتر یحیی معروفی

1028-16ژ

3/3/94

2

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی) مربوط به آقای صالح رخشانی اول با عنوان "بررسی اثر ضد سرطانی و القای آپوپتوز توسط اومبلی پرنین بر روی سلول های سرطانی ریه رده  mehr- 80به روش رنگ آمیزی MTT وTUNELدر محیط کشت in vitroو در بدن موش های BALB/C"در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

صالح رخشانی اول

دکتر جعفر شهرکی

دکتر محمود هاشمزایی

1028-16ژ

3/3/94

3

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی) مربوط به آقای آرین خندان بارانی با عنوان" بررسی اثرات  محافظت قلبی رزوراترول در مسمومیت ناشی از منو کسید کربن در موش صحرایی نر "در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

آرین خندان بارانی

دکتر محمود هاشمزایی

دکتر کاوه تبریزیان

1028-16ژ

3/3/94

4

طرح تحقیقاتی  (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی) مربوط به خانم مریم خسروی با عنوان "بررسی بیان پروتئین انسولین حاصل از تمایز سلول های بنیادی بافت چربی انسانی به سلول های بتای پانکراس "در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

مریم خسروی

دکتر رضا انتظاری

1028-16ژ

3/3/94

5

طرح تحقیقاتی  (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی) مربوط به خانم ساناز ریکی با عنوان" تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسانی به سلول های بتای پانکراس برای تولید انسولین"در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

ساناز ریکی

دکتر رضا انتظاری

1028-16ژ

3/3/94

6

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی) مربوط به خانم سیما ممتاز با عنوان" بررسی میزان بیان پروتئین Nestinحاصل از تمایز سلول های بنیادی بافت مغز استخوان انسانی به سلول های بتای پانکراس"در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

سیما ممتاز

دکتر رضا انتظاری

1028-16ژ

3/3/94

7

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشگاه ) مربوط به آقای دکتر کاوه تبریزیان با عنوان " بررسی مکانیسم مولکولی تاثیر مدافینیل بر تخریب حافظه فضایی اکتسابی القا  شده توسط مهارگر پروتئین کینار AII در مدل ماز آبی موریس در ناحیه هیپوکامپ موش صحرایی نر به روش وسترن بلات  "در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته  رسید .

دکتر کاوه تبریزیان(طرح تحقیقاتی استادی)

 

 

-----

1028-16ژ

3/3/94

8

طرح تحقیقاتی مربوط با آقای دکتر عبدالحسین میری و خانم مینا سارانی با عنوان "تهیه نانو ذرات اکسید سرب به روش سنتز سبز از ژلاتین و بررسی اثر سمیت آنها بر رده سلول عصبی Neuro2A"در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته  رسید

دکتر عبدالحسین میری

مینا سارانی (طرح طرح تحقیقاتی استادی

 

 

 

-----

1028-16ژ

3/3/94

9

طرح تحقیقاتی مربوط با آقای جواد شریفی راد  با عنوان "بررسی پروفایل برخی ژن های سمیت ایزوله های استافیلو کوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیماران بیمارستان های شهرستان زابل در سال 1394"در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

جواد شریفی راد(طرح تحقیقاتی استادی)

 

 

-----

1028-16ژ

3/3/94

10

طرح تحقیقاتی مربوط با آقای دکتر عبدالحسین میری و خانم مینا سارانی با عنوان"بررسی اثر ضدسرطانی نانو ذرات نقره به روش سنتز از گیاه جغجغه (Prosopis Farcta)بر رده سلول –های سرطانی کولون (HT29)و ریه (A549)در شرایط in vitro"در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته  رسید .

دکتر عبدالحسین میری

مینا سارانی (طرح طرح تحقیقاتی استادی

 

 

 

-----

1028-16ژ

3/3/94

11

طرح تحقیقاتی مربوط با آقای دکتر عبدالحسین میری و خانم مینا سارانی با عنوان"سنتز سبز نانو ذرات طلا با استفاده از عصاره گیاه جغجغه (Prosopis Farcta) و بررسی اثر آنها بر آپوپتوز رده سلول های سرطانی HT29وA549در شرایط in vitro"در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته  رسید .

دکتر عبدالحسین میری

مینا سارانی (طرح طرح تحقیقاتی استادی

 

 

------

1028-16ژ

3/3/94

12

طرح تحقیقاتی مربوط با آقای جواد شریفی راد  با عنوان"بررسی اثرات ضد دردی عصاره گیاه Withania cogulansبر روی موش سوری "در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

جواد شریفی راد(طرح تحقیقاتی استادی)

-------

1028-16ژ

3/3/94

13

طرح تحقیقاتی مربوط به خانم محدثه میر با عنوان "بررسی اثرات نانو ذرات اکسید سرب بر خواص آنتی اکسیدانی ،آنتی باکتریایی و کیفیت اسانس میوه فلفل قرمز"در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

محدثه میری

دکتر عبدالحسین میری

 

1028-16ژ

3/3/94

14

طرح تحقیقاتی مربوط به خانم محبوبه پاروئی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی ) با عنوان "ساخت فرمولاسیون ترکیبی ماینو کسیدیل – کتوکونازول و بررسی اثرات آن در آلوپسی آندروژنیک در مدل حیوانی" در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

محبوبه پاروئی

دکتر زند کریمی

دکتر جعفر شهرکی

1028-16ژ

3/3/94

15

طرح تحقیقاتی مربوط به خانم زهرا اصغری ایسک (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی ) با عنوان "ساخت فرمولاسیون ترکیبی ماینو کسیدیل – آزلائیک اسید و برسی اثرات آن در آلوپسی آندروژنیک در مدل حیوانی"در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

زهرا اصغری ایسک

دکتر زند کریمی

دکتر جعفر شهرکی

1028-16ژ

3/3/94

16

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی) مربوط به خانمها ملیحه راهدار،مرضیه عباسی ، بتول سیاسر ذوقی با عنوان " بررسی رابطه بهزیستی معنوی با سلامت روان دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زابل در سال 94-93" در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

ملیحه راهداری-مرضیه عباسی-بتول سیاسر ذوقی

دکتر مژگان رهنما

1029-16ژ

29/6/94

17

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی) با عنوان "بررسی ارتباط بین هوش معنوی و عملکرد پرسنل کادر درمانی در بیمارستان امیرالمومنین شهر زابل " در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.                                                    

اسماء بامری

دکتر مژگان رهنما

1029-16ژ

29/6/94

18

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی) مربوط به خانم فرشته نارویی با عنوان" شیوع فشار خون بالای ناشی از بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی زابل  " در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

فرشته نارویی

مهر بانو امیر شاهی

عبدالغنی عبدالهی محمد

1029-16ژ

29/6/94

19

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی) مربوط به آقای رضا محمد پور هدکی با عنوان"بررسی ارتباط استرس و اضطراب با شیوع های مقابله ای هیجان محور و مسئله محوردرهمراهان بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین " در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

رضا محمد پور هدکی

دکتر مژگان رهنما

1029-16ژ

29/6/94

20

طرح تحقیقاتی  (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی) مربوط به آقای محمود اربابی با عنوان" بررسی توانایی استدلال اخلاقی پرستاران شاغل بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهر زابل در برخورد با معضلات اخلاقی" در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

محمود اربابی

دکتر مژگان رهنما

1029-16ژ

29/6/94

21

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی) مربوط به خانم سمانه رئیسی با عنوان" تدوین پروتکل مصرف پنتوپرازول IV و بررسی الگوی مصرف پنتوپرازول IV قبل و بعد از تدوین پروتکل در بیمارستان امیرالمومنین شهرستان زابل" در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

سمانه رئیسی

دکتر ماندانا مرادی دیرین

سمیه باقری

1029-16ژ

29/6/94

22

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت ) مربوط به خانم نجمه گورکانی با عنوان " بررسی عوامل زمینه ساز در ایجاد رفتارهای پر خطر (خودکشی) در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی – درمانی فنوج در سال 1394 " در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

نجمه گور کانی

آزاده حیدری

1029-16ژ

29/6/94

23

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت )  مربوط به سمیه راهدار  با عنوان "مطالعه سینیتیکی و تعادلی حذف کروم شش ظرفیتی از محیطهای آبی با استفاده از جذب بر روی کربن فعال شده هسته خرما با نانو ذره اکسید روی" در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

سمیه رهدار

سمیه رهدار

1029-16ژ

29/6/94

24

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت )  مربوط به خانم سمیه راهدار با عنوان"حذف رنگهای سنتتیک آزو از محیط های آبی با استفاده از نانو فتو کاتالیست " در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

سمیه رهدار

سمیه رهدار

1029-16ژ

29/6/94

25

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت )  مربوط به خانم فریبا اصفهانی  با عنوان"حذف آنتی بیوتیک مترونیدازول (MNT)از محیط های آبی بوسیله نانو کمپوزیت بنتو نیت مغناطیسی " در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

فریبا اصفهانی

دکتر محمد رضا رضایی کهخا

1029-16ژ

29/6/94

26

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت ) مربوط به خانم محبوبه نجاری با عنوان"بررسی میزان نیتریت و نیترات موجود در سوسیس و کالباس عرضه شده شهر زابل در سال 1394" در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید.

محبوبه نجاری

مهندس رضایی

1029-16ژ

29/6/94

27

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت )  مربوط به خانم الهام خاکسفیدی با عنوان "بررسی میزان فلزات سنگین کادمیوم ،سرب ،مس و کروم در برنج های وارداتی مصرفی در شهر زابل و مقایسه آن با استاندارد های ملی " در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

الهام خاکسفیدی

غلامرضا ابراهیم زاده

1029-16ژ

29/6/94

28

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت )  مربوط به خانم مهرناز نورایی سر جو با عنوان "بررسی میران شیوع شپش سر پد یکلوزیس در بین دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر سراوان در سال 1394" در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

مهرناز نورایی سرجو

غلامرضا ابراهیم زاده

1029-16ژ

29/6/94

29

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت ) مربوط به آقای حمید رضا اسدیان با عنوان "بررسی عوامل موثر بر مخارج دارویی مردم شهرستان زابل سال 1394" در این //جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

حمید رضا اسدیان

مسعود عارف نژاد

1029-16ژ

29/6/94

30

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت ) مربوط به آقای غلام رضا همت پژوه با عنوان "بررسی غلظت فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم، نیکل)در مخازن تامین کننده آب شرب شهری"

غلام رضا همت پژوه

غلامرضا ابراهیم زاده

1029-16ژ

29/6/94

31

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت ) مربوط به آقای حمید رضا شهریاری با عنوان "بررسی وضعیت میکروبی شیرینی های تر عرضه شده در قنادی های شهرستان زابل 1394" در این جلسه مطرح و به شرط عدم قید اسم به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

حمید رضا شهریاری

غلامرضا ابراهیم زاده

1029-16ژ

29/6/94

32

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت ) مربوط به آقای کریم بارانی با عنوان "بررسی باکتریولوژیکی آب یونیت های مطب های دندانپزشکی زابل " در این جلسه مطرح و به شرط عدم قید اسم به  تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

کریم بارانی

غلامرضا ابراهیم زاده

1029-16ژ

29/6/94

33

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت ) مربوط به خانم رخساره ریگی با عنوان "حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین از محیطهای آبی به وسیله نانو کمپوزیت بنتو مغناطیسی " در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

رخساره ریگی

دکتر محمد رضا رضایی کهخا

1029-16ژ

29/6/94

34

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت ) مربوط به خانم محبوبه نجاری با عنوان " بررسی آلودگی میکروبی بستنی های سنتی عرضه شده شهر زابل " در این جلسه مطرح و به شرط عدم قید اسم به  تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

محبوبه نجاری

محمد رضا رضایی

1029-16ژ

29/6/94

35

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت ) مربوط به آقای ابراهیم عنایتی با عنوان"بررسی کمی و کیفی پسماند های مراکز دندانپزشکی شهرستان زابل " در این جلسه مطرح وبه  تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

ابراهیم عنایتی

غلامرضا ابراهیم زاده

1029-16ژ

29/6/94

36

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت ) مربوط به آقای محمد زینلی با عنوان" بررسی شاخص های شیمیایی و باکتریولوژی آب دستگا های دیالیز بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زابل " در این جلسه مطرح و مورد موافقت اعضا ءمحترم کمیته قرار نگرفت.

محمد زینلی

غلامرضا ابراهیم زاده

1029-16ژ

29/6/94

37

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شورای پژوهشی دانشکده بهداشت) مربوط به آقای علیرضا بزی اله ری با عنوان " بررسی میزان مصرف غذاهای آماده در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 1394" در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

علیرضا بزی اله ری

دکتر فهیمه خوشابی

1030-16ژ

6/10/94

38

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت) مربوط به خانم طیبه دهمیری با عنوان "حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محیطهای آبی به وسیله نانو کمپوزیت بنتونیت مغناطیسی " در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

طیبه دهمیری

دکتر محمد رضا رضایی

1030-16ژ

6/10/94

39

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت) مربوط به خانم سمیه راهدار با عنوان" بررسی وضعیت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست آزمایشگاهای دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 1394  در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

سیمه راهداری

غلامرضا ابراهیم زاده

1030-16ژ

6/10/94

40

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت) مربوط به خانم معصومه هراتی خالص با عنوان"بررسی آلودگی میکروبی شیر خام و پاستوریزه عرضه شده در شهرستان زابل در سال 1394 " در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

معصومه هراتی خالص

دکتر محمد رضا رضایی کهخا

1030-16ژ

6/10/94

41

طرح تحقیقاتی  (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت) مربوط به آقای عیسی  سارانی با عنوان" اندازه گیری میزان آنتی بیوتیک پنی سیلین موجود در شیر خام توزیعی شهرستان زابل در سال 1394" در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

عیسی سارانی

دکتر محمد رضا رضایی کهخا

1030-16ژ

6/10/94

42

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت) مربوط به خانم یاسمین بلیدی با عنوان" بررسی میزان هیستامین در کنسروهای تن ماهی عرضه شده در شهرستان چابهار" در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

یاسمین بلیدی

دکتر محمد رضا رضایی کهخا

1030-16ژ

6/10/94

43

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی) مربوط به آقای مصطفی سرگلزایی با عنوان " بررسی مکانیسم های سلولی – مولکولی سمیت کبدی ناشی از پروپیل –تیواوراسیل در هپاسیتهای ایزوله موش صحرایی " در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

مصطفی سرگلزایی

دکتر مرضیه امیر مستوفیان

دکتر جعفر شهرکی

1030-16ژ

6/10/94

44

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت )  مربوط به آقای اسماعیل میرویسی با عنوان "بررسی وضعیت بهداشت محیط بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی" در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

اسماعیل میرویسی

غلامرضا ابراهیم زاده

1030-16ژ

6/10/94

45

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت )  مربوط به خانمها رضوانه رمرودی دلخسته و کبری خواجه با عنوان "بررسی تاثیر آموزش بیماران بر میزان شکست درمان سل در استراتژی DOTSشهرستان زابل در سال 1394" در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

رضوانه رمرودی دلخسته و کبری خواجه

مسعود عارف نژاد

1030-16ژ

6/10/94

46

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت )  مربوط به خانم ملیحه جهانی  با عنوان"بررسی آلودگی میکروبی پنیرهای فله ای عرضه شده شهر زابل در سال 1394 "   در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید

ملیحه جهانی

محمد رضا رضایی

1030-16ژ

6/10/94

47

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی)مربوط به مربوط به آقای مجید امینی با عنوان"بررسی پاتولوژی آپاندکتومی های انجام شده در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین زابل در سال 1393" " در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

مجید امینی

دکتر مهران حصارکی

دکتر پویا استاد رحیمی

1030-16ژ

6/10/94

48

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت )  مربوط به آقای علی کشته گر با عنوان "بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل از حقوق بیمار در سال 94-1393 " در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

علی کشته گر

آزاده حیدری

1030-16ژ

6/10/94

49

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی)مربوط به آقای احمد مهاجر قاینی با عنوان " بررسی دوموگرافیک انواژیناسیون در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع)شهرستان زابل بین سالهای 92-82" در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

احمد مهاجر قاینی

دکتر مهران حصارکی

1030-16ژ

6/10/94

50

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی) مربوط به آقای علی پیشگویی با عنوان "بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در مورد تغذیه تکمیلی شیر خوران شش ماه تا دو سال بستری در بخش اطفال بیمارستان امیرالمومنین (ع)زابل در سال 1393" در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

علی پیشگویی

دکتر کامبیز سادگی

1030-16ژ

6/10/94

51

بررسی طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی)  مربوط به آقای سید محمد نبوی با عنوان "بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت در کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان امیرالمومنین زابل سال 1393" در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

سید محمد نبوی

دکتر پویا استاد رحیمی

1030-16ژ

6/10/94

52

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی) مربوط به آقای دکتر امید تجربه کار با عنوان "بررسی الگوی مقاوبت آنتی بیوتیکی ایزوله های اشرشیاکلی مولد عفونت ادراری کسب شده از جامعه و مقایسه فاکتور های بیماری زایی ایزوله های مقاوم به فلوروکینولون ها (تیپ سکانسی 131)با ایزوله های حساس" در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

دکتر امید تجربه کار

(طرح تحقیقاتی استادی)

 

 

 

-----

1030-16ژ

6/10/94

53

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت)مربوط به خانم رقیه میری با عنوان"اثر گندزداهای مصرفی برعوامل باکتریایی در بخش های مختلف بیمارستان امیرالمومنین (ع)شهرستان زابل" در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

رقیه میری

غلامرضا ابراهیم زاده

1030-16ژ

6/10/94

54

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی) مربوط به خانم فرخنده سرحدی با عنوان"مقایسه نسبت دور گردن به فاصله تیرومنتال با نسبت BMIبه تیرومنتال در پیش بینی راه هوایی مشکل" در این جلسه مطرح و به تایید و تصویب اعضاء محترم کمیته رسید .

فرخنده سرحدی

دکتر کامبیز سادگی

1030-16ژ

6/10/94

55

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی)  با عنوان"بررسی آگاهی و دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل در مورد سقط جنین در سال 1394"در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید

محبوبه امینی خواه

مهین بدخش

177

9/12/94

56

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی)  با عنوان"تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر شدت خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

رضا محمد پور هدکی

دکتر مژگان رهنما

177

9/12/94

57

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی)  با عنوان"بررسی شیوع پره اکلامپسی و عوارض مادری و جنینی ناشی از آن در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهر زابل در سال94-93  " در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

فاطمه میرزایی

مهین بدخش

177

9/12/94

58

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی)  با عنوان"بررسی شیوع دیابت بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی زابل در سال 94-95" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

رضا محمد پور هدکی

حسین شهدادی

مرتضی شمسی زاده

177

9/12/94

59

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی)  با عنوان"مقایسه دو روش ماساژ بازتابی کف دست و ماساژ به روش استروک سطحی پشت بر شدت خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

رضا محمد پور هدکی

دکتر مژگان رهنما

177

9/12/94

60

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی )  با عنوان"سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان جدیدالوروددانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 1394" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

مهدیه پودینه مقدم

حسین شهدادی

 

177

9/12/94

61

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی )  با عنوان"بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر علائم حیاتی و اضطراب به دنبال ترانسفوزیون خون در کودکان مبتلا به تالاسمی " در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

حسین شهدادی

( طرح تحقیقاتی استادی)

 

-----

177

9/12/94

62

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی)  با عنوان"تجربه زنده والدین دارای کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

عزیز شهرکی واحد- نصرت ا...مسینایی

( طرح تحقیقاتی استادی)

 

 

 

------

177

9/12/94

63

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی)  با عنوان"بررسی تجارب زنده مادران از بارداری پر خطر " در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

مهین بدخش –دکتر محمد رضا فیروزکوهی(طرح تحقیقاتی استادی)

 

 

------

177

9/12/94

64

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی)  با عنوان"مطالعه مولکولار مدلینگ و سنتز مشتقات جدید اسپیروسیکلوهگزان- کینولین به عنوان مهارکنندگان آنزیم تیروزین کیناز" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

الهه مرعشی

دکتر مرضیه امیر مستوفیان

177

9/12/94

65

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی)  با عنوان"مطالعات مولکولار مدلینگ بر روی مشتقات چالکونی شبه کمبرتاستاتین به عنوان مهارکنندگان توبولین" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

سعید شکر زاده

دکتر مرضیه امیر مستوفیان

177

9/12/94

66

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی)  با عنوان"تدوین پروتکل مصرف آلبومین و بررسی الگوی مصرف آن قبل و بعد از تدوین پروتکل در بیمارستان امیرالمومنین شهرستان زابل" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

فاضل مجد

دکتر ماندانا مرادی دیرین

177

9/11/94

67

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی)  با عنوان"ارزیابی مصرف ایمونوگلوبین وریدی در بیمارستان امیرالمومنین شهرستان زابل در سال 1394" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

طلیعه مطیع

دکتر ماندانا مرادی دیرین سمیه باقری

177

9/12/94

68

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت)  با عنوان"بررسی      اپیدمیولوژیک بیماری مالاریا در شهر سراوان در سال 94" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

دوست محمد نقیبی

محمد سارانی

177

9/12/94

69

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پیراپزشکی)  با عنوان"بررسی سطح سرمی فاکتور رشد شبه انسولینی LGF-1 در بیماران تالاسمی و ارتباط آن با عفونت هپاتیت C" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

امین صفا

(طرح تحقیقاتی استادی)

 

 

-----

177

9/12/94

70

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پیراپزشکی)  با عنوان"بررسی اثر تمرین ایروبیک بر شاخص های متابولیک زنان دیابتی نوع 2 در شهرستان زابل" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

مجتبی دلارام نسب

(طرح تحقیقاتی استادی)

 

 

-----

177

9/12/94

71

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پیراپزشکی)  با عنوان" بررسی کیفیت زندگی و استقامت قلبی- تنفسی در بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان زابل

مجتبی دلارام نسب

(طرح تحقیقاتی استادی)

 

-----

177

9/12/94

72

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی)  با عنوان" بررسی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی شهرستان زابل و مقایسه با بیماران مزمن کلیوی غیر دیالیزی سال 1393" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

الهام صفری زاده

دکتر زهرا سپهری

177

9/12/94

73

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی )  با عنوان "مقایسه تخمین بالینی وروش آزمایشگاهی در تشخیص زردی نوزادان بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان امیرالمومنین (ع)" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

وحید مزیدی

دکتر پویا استاد رحیمی

177

9/12/94

74

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی)  با عنوان"بررسی شیوع فشار خون بالا و علل موثر بر فشار خون کنترل نشده در بیماران همودیالیزی بیمارستان امام خمینی (ره)زابل در سال های 93-92" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

مهر انگیز اسفندیاری مهنی

دکتر محمد رضا توحیدی

177

9/11/94

75

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی)  با عنوان"بررسی شیوع عفونت ادراری در زردی های طول کشیده در شیرخوران کمتر از هشت هفته در بیمارستان امیرالمومنین  (ع) شهر زابل" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

شیوا حسن زاده

دکتر توحیدی

177

9/12/94

76

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی)  با عنوان"مقایسه سطح سرمی TGF-B,TNF-a,IL8,IL8-6در بیماران با فشار خون بالا و گرفتگی عروق کرونر و همچنین بیماران با درجات مختلف Gensini" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

دکتر زهرا سپهری

(طرح تحقیقاتی)

 

 

-----

177

9/12/94

77

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی)  با عنوان" بررسی مقایسه سطح افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت حاملگی با گروه کنترل در بیمارستان امیرالمومنین (ع)زابل در سال 1394" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

یونس احسان الهی

دکتر محسن حیدری مکرر

177

9/12/94

78

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی)  با عنوان"بررسی حساسیت سونوگرافی در تعیین جنسیت در مادران باردار در هفته 11تا14 حاملگی در بیمارستان امیرالمومنین در سال 1394" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

حمید رضا یی گزیک

دکتر راضیه بهزاد مهر

177

9/12/94

79

بررسی طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی )  با عنوان "بررسی ارتباط بین وضعیت ریزمغذی ها و بیماران سل در شهرستان زابل" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

سبحان دادالهی ساراب

دکتر زهرا سپهری

177

9/12/94

80

بررسی طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی)  با عنوان"بررسی تاثیر پروبیوتیک کیدی لاکت در بهبود اسهال حاد ویروسی کودکان و مقایسه آن با درمان رایج فعلی در بیمارستان امیرالمومنین زابل شش ماهه اول سال 1393" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

سپیده ابراهیمی پور

دکتر مهران حصارکی

177

9/12/94

81

بررسی طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی) با عنوان"تعیین دقت پروتئین ادرار 4 ساعته در تشخیص پره اکلامپسی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل"

فاطمه دوستی

دکتر زهرا شهرکی

دکتر نوشین امجدی

177

9/12/94

82

بررسی طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی) با عنوان"مقایسه ی اثر تزریق داخل مفصلی هیالورونیک اسید و کورتون در درمان علایم مبتلایان به استئوآرتریت زانو مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین زابل در سال 1394" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

پویان کامکار

دکتر مجید عابدی

177

9/12/94

83

بررسی طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی) با عنوان" مقایسه اثر بخشی درمان به روش جراحی و تزریق موضعی استروئید در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپال ،مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین شهر زابل در سال 1394 در بازده زمانی 6ماهه" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

سوسن پدیدار جهرمی

دکتر خسرو جامه بزرگی

177

9/12/94

84

بررسی طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی) با عنوان "مقایسه نتایج پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI-2)مجرمین زن و مرد جرایم سرقت و مواد مخدر زندان زابل درسال ،از ابتدای سال 94تا پایان سال 95" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید.

علی اسماعیلی

دکتر زهرا سپهری

177

9/12/94

85

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شورای پژوهشی دانشکده پزشکی) با عنوان " بررسی شیوع و پیش آگهی هیدرونفروز مادرزادی قبل از تولد و عوامل موثر بر آن در شهرستان زابل در سال 1393"  در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.                                                                                                                                                                                                 

فاطمه شمس الدین زاده راوری

دکتر راضیه بهزاد مهر

176

4/11/94

86

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی) با عنوان "بررسی حساسیت ضد قارچی گونه های کاندیدا جدا شده از مبتلایان به کاندیداوری در بیمارستان های آموزشی زابل سال 1394 " در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.                                                    

دکتر زهرا راشکی قلعه نو(طرح تحقیقاتی استادی)

 

 

-----

176

4/11/94

87

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی ) با عنوان" تحلیل بقای بیماران کلیوی مرحله ی انتهایی تحت همودیالیز منطقه سیستان و عوامل موثر بر آن  " در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.                                                    

محمد مرادمند

دکتر زهرا سپهری

176

4/11/94

88

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت) با عنوان"بررسی اختلال خوردن و چاقی در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر زابل 1394 " در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.                                                   

علیرضا بزی اله ری

دکتر فهیمه خوشابی

176

4/11/94

89

طرح تحقیقاتی  (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت) با عنوان" بررسی وضعیت بهداشت محیط مسکن مسلولین شهرستان هیرمند در سال 1394" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.                                                    

مهدی کوهکن

غلامرضا ابراهیم زاده

176

4/11/94

90

 تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت) با عنوان" بررسی وضعیت باکتریولوژی آب سواحل تفریحی چاه نیمه های سیستان در سال 1394" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.                                                   

محمد زینلی

غلامرضا ابراهیم زاده

176

4/11/94

91

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت) با عنوان " بررسی ارتباط بین عوامل مرتبط با کارکنان (نظارت بر مصرف دارو،ویزیت پزشکی) با شکست درمان سل در استراتژی DOTS در شهرستان زابل در سال های 92و91 " در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.                                                   

اکرم اسحاقی

افروز روان

عاطفه سنگین استادی

مسعود عارف نژاد

176

4/11/94

92

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده بهداشت )  با عنوان "بررسی آلودگی میکروبی ادویه خورشتی آچار عرضه شده در شهر زابل" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.                                                    

فاطمه صوفیان

محمد رضا رضایی

176

4/11/94

93

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی)  با عنوان" بررسی مکانیسم سلولی سمیت کبدی ناشی از آکاربوز در هپاتوسیت های ایزوله موش صحرایی" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.                                                   

پوریا بابایی

دکتر جعفر شهرکی

176

4/11/94

94

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی)  با عنوان"بررسی الگوی مصرف انوکساپارین در بیماران داخلی و جراحی بستری در بیمارستان امیرالمومنین شهرستان زابل " در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.                                                    

امید رئیسی

دکتر ماندانا مرادی دیرین

سمیه باقری

176

4/11/94

95

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی) با عنوان"طراحی،سنتز ومطالعات مولکولار مدلینگ مشتقات جدید دی آریل تتراهیدروکینولین بعنوان ترکیبات وقفه دهنده توبولین " در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.                                                   

الهام علوی مقدم

دکتر مرضیه امیر مستوفیان

176

4/11/94

96

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی ) با عنوان "بررسی اثرات محافظتی عصاره آبی و الکلی گیاه بومادران بر روی استرس اکسیداتیو ناشی از آرسنیک سه ظرفیتی " در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.                                                    

حامد فاتحی دادکان

دکتر جعفر شهرکی

176

4/11/94

97

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی ) با عنوان " بررسی اثر مهارکنندگی تعدادی از مشتقات طبیعی فلاونوئید بر روی پروتئین تیروزین فسفات 1B(PTP1B) با استفاده از روش داکینگ" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.                                                   

جاوید قریشیان

دکتر جعفر شهرکی

176

4/11/94

98

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی) با عنوان "طراحی و سنتز ترکیبات حاوی هسته کینازولین به عنوان مهارکنندگان آنزیم هیستون داستیلاز" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.                                                   

سعید صحتی

دکتر زضا انتظاری دکتر مرضیه امیر مستوفیان

176

4/11/94

99

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی) با عنوان "بررسی میزان رضایت بیماران سطح شهرهای زابل و زاهدان از داروساز و خدمات دارویی ارائه شده در داروخانه" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.                                                    

پرویز سپاهی

دکتر ماندانا مرادی دیرین

سمیه باقری

176

4/11/94

100

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی ) با عنوان"مقایسه یافته های CXR)) chest- X سل ریوی بیماران دیابتی و غیر دیابتی زاهدان و منطقه سیستان در سال 94-93" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.                                                   

سیده پریسا سجادی

دکتر راضیه بهزاد مهر

176

4/11/94

101

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی ) با عنوان"مقایسه نتایج دو روش خواندن استاندارد و غیر استاندارد (CXR)Chest X-rayتوسط فوق تخصص ریه در تشخیص سل ریوی در بیماران مبتلا به سل اسمیر مثبت" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.                                                   

میثم صباغ زاده

دکتر علیرضا نعمتی

176

4/11/94

102

طرح تحقیقاتی(مقاله) با عنوان "بررسی اثرات آنتی باکتریال عصاره اتانولی اسفرزه Plantago psylliumبر روی سالمونلا تیفی موریوم مقاوم به آنتی بیوتیک" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.                                                   

شهلا صحرایی

(طرح تحقیقاتی)

(مقاله)

 

 

----

176

4/11/94

103

طرح تحقیقاتی(مقاله) با عنوان"بررسی اثر عصاره اتانولی بابونه (Chamoilla nobile) بر روی اسنتو باکتربومانی " در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.                                                   

شهلا صحرایی

(طرح تحقیقاتی)

(مقاله

 

 

----

176

4/11/94

104

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی)  با عنوان"سنتز میسل پلیمری هیالورونیک اسید – پلی اتیلن گلیکول حاوی دارویی میتوکسانترون" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.

رضوانه اکبری

دکتر مصطفی حیدری مجد

176

4/11/94

105

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده داروسازی)  با عنوان"مقایسه سطح سرمی سرب در مصرف کنندگان خوراکی و استنشاقی مواد مخدر در شهر زابل" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.

شیما جعفری

دکتر تبریزیان

176

4/11/94

106

طرح تحقیقاتی (تصویب شده در شورای پژوهشی دانشکده پزشکی) با عنوان"بررسی حداقل دوز موثر یکجای اکسی توسین در خلال زایمان سزاریان" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.

فرشید خندان بارانی

دکتر فروغ فرقانی

دکتر آرش استواری

176

4/11/94

107

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی) با عنوان "بررسی ارتباط سطح سرمی 25هیدروکسی – ویتامین  Dبا مرحله و درجه سرطان پستان در زنان مبتلای مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین زابل در سال 1395-1393" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.

منصوره زرگر

دکتر مهرانگیز غفاری

176

4/11/94

108

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پزشکی) با عنوان"بررسی اپیدمیولوژیک و تحلیل بقا بیماران مسلول تحت پوشش مرکز سل زابل طی سالهای 1384تا1393" در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم کمیته رسید.

نسیم صفا

دکتر زهرا سپهری

176

4/11/94

109

طرح تحقیقاتی(تصویب شده در شواری پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی)  با عنوان"بررسی آگاهی و دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل در مورد سقط جنین در سال 1394"در این جلسه مطرح و به تایید اعضاء محترم رسید

محبوبه امینی خواه

مهین بدخش

177