معرفی مرکز رشد

AWT IMAGE
AWT IMAGEبا توجه به درخواست صدور مجوز موافقت اصولی برای مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی زابل از طرف معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه سرکار خانم دکتر سپهری و بازدید صورت گرفته توسط دکتر حسین وطن پور رییس دفتر توسعه فناوری سلامت در تاریخ نهم آذر ماه سال جاری ، آن دفتر با راه اندازی مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی زابل به مدت شش ماه موافقت اولیه را بعمل آورده است.