جلسه ششم

ششمین نشست هم اندیشی اساتید با موضوع "بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی" در دانشگاه علوم پزشکی زابل