اعتبار بخشی بیمارستانهای آموزشی

 

 

رییس کارگروه: دکتر راضیه بهزادمهر

اعضای کارگروه:

مهندس مجتبی دلارام نسب - محبوبه مطیعی - محدثه سراوانی