اعتبار بخشی موسسات و بیمارستانهای آموزشی

رئیس کارگروه : دکتر غلامرضا باقری

اعضای کارگروه:

دکتر مهدی افشاری - دکتر راضیه بهزادمهر - دکتر نقی خیاط -  دکتر کاوه تبریزیان - مهندس حسین شهدادی - دکتر زهرا سپهری