*آموزش پاسخگو و عدالت محور

-رییس کارگروه: مهندس مهدی حقیقی

اعضا کارگروه: - دکتر مهدی افشاری- محمد سارانی- آزاده حیدری - ماریا پهلوان قاسمی