* توسعه برنامه های آموزش عالی سلامت

رییس کارگروه: دکتر مهدی افشاری

اعضای کارگروه:

دکتر کامبیز سادگی - دکتر زهرا راشکی قلعه نو - دکتر مریم نخعی مقدم - دکتر خسرو جامه بزرگی - مهندس مهدی حقیقی - مهندس احمد علی جلالی نژاد