*آمایش سرزمینی ، تمرکز زدایی و توانمندسازی دانشگاهها

رییس کارگروه: دکتر مهدی افشاری