* بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

رئیس کارگروه: دکتر مهدی افشاری

رایانامه:mahdiafshari99@gmail.com