* بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

رئیس کارگروه: مهندس محمد کیانی

اعضای کارگروه:

دکتر کاوه تبریزیان - دکتر مهدی افشاری - دکتر جبرائیل فرضی - مهندس مهدی حقیقی