* اعتلای اخلاق حرفه ای

-رییس کارگروه:مهندس عزیز شهرکی واحد

a.shahrakiem_sign.gifzbmu.ac.ir     

اعضای کارگروه:

مهندس مسعود عارف نژاد - دکتر حمیدرضا غفاری - مهندس حسین شهدادی - دکتر محمدرضا فیروزکوهی - مهندس مهدیه پودینه مقدم