*حرکت به سمت دانشگاه های هزاره سوم

-

رئیس کارگروه: مهندس مسعود عارف نژاد

اعضای کارگروه:

دکتر مهدی افشاری