با توجه به بین المللی شده دانشگاه در آینده نزدیک نیاز است که زیربخش انگلیسی وب سایت دانشگاه راه اندازی شود. در این راستا همکاران بخش وب سایت شروع به این امر نموده اند.