واحد سخت افزار

با توجه به پیشرفت سریع علم و تکنولوژی کامپیوتر و اهمیت فناوری اطلاعات در دانشگاه،  ایجاد بستر سخت افزاری مناسب ، جهت رسیدن به خواسته های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری ، امری اجتناب ناپذیر است ؛ لذا این واحد زیر نظر مدیریت آمار و فناوری دانشگاه و براساس سیاستهای آتی دانشگاه تاسیس گردید.

 

شرح وظایف:

1) تخصیص منابع لازم

2) نظارت بر خرید رایانه در دانشگاه

3) نظارت بر قراردادهای خرید سخت افزار دانشگاه

4) پشتیبانی سخت افزار رایانه ای دانشگاه

5) تهیه ، نصب و پشتیبانی کلیه تجیزات فعال و غیرفعال بین واحدی شبکه دانشگاه

6) تامین تجهیزات مورد نیاز برای واحد سخت افزار

7) درخواست واحدها جهت دریافت مشاوره رایانه و سخت افزار

8) پاسخگویی به دفتر حقوقی جهت بررسی قراردادهای سخت افزار و شرکت در جلسات مناقص سخت افزاری

9) عقد قراردادهای پشتیبانی سخت افزار در موارد لازم با شرکت های خصوصی

10) تعمیر سبستم ها و رفع عیب بستر سخت افزاری شبکه

11) بررسی وضعیت موجود سخت افزار و شبکه دانشگاه

12) اولویت بندی و اجرای شبکه در واحدهای لازم

13) عقد قرارداد با شرکت های خصوصی جهت اجرای شبکه در سطح دانشگاه

14) شناسایی شرکت های توانمند جهت خرید قطعات